top of page

Algemene voorwaarden de croque bar

Artikel 1. Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

De Croque Bar: de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Cliënt: de wederpartij van De Croque Bar.

Artikel 2. Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen De Croque Bar en een cliënt waarop De Croque Bar deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

1. De door De Croque Bar gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. De Croque Bar is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

2. Prijzen voor het verzorgen van (al dan niet complete) catering worden berekend aan de hand van het aantal door de wederpartij opgegeven personen of hoeveelheid croques. Hiervoor gelden de in artikel 6 neergelegde betalingscondities.

Artikel 4. Benodigdheden event

1. De cliënt geeft ten laatste 5 werkdagen voorafgaand aan de leverdatum het definitief aantal benodigde croques en/of aanwezige personen door aan De Croque Bar. Dit kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail gebeuren

 

2. Indien dit afwijkt van de reeds afgesproken aantal benodigde croques en/of personen, dan wordt hiervoor een nieuwe samenwerkingsovereenkomst opgericht. Hierdoor worden voorgaande samenwerkingsovereenkomsten nietig verklaart, voor beide partijen.

3. De cliënt verbindt zich ertoe om minstens 2 afzonderlijke elektrische circuits van 16 Ampère te voorzien. Indien dit niet aanwezig is, kan De Croque Bar gebruik maken van artikel 8.

 

4. De cliënt verbindt zich ertoe om een goed bereikbare en begaanbare staanplaats te voorzien met minimaal volgende afmetingen: 5 meter op 2 meter. Indien dit niet aanwezig is, kan De Croque Bar gebruik maken van artikel 8.

Artikel 5. Vertraging

1. Grote, door cliënt veroorzaakte vertragingen kunnen de annulering van (onderdelen van) de afspraken tot gevolg hebben, zonder enig recht op restitutie voor cliënt.

Artikel 6. Betaling

1. Na het ondertekenen van de overeenkomst, betaalt de cliënt 20% van de totaalprijs.

Het resterende bedrag zal na afloop van de dienstverlening aan De Croque Barcontant of per banktransfer of per elektronische betaling betaald worden.

 

2. Indien de aanbetaling niet tijdig geschiedt, heeft De Croque Bar het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en ingebrekestelling te ontbinden, zonder dat cliënt uit dien hoofde tot enige schadevergoeding gerechtigd is. Een en ander met voorbehoud van alle rechten van De Croque Bar.

 

3. Eventueel te maken incassokosten komen volledig voor rekening van cliënt.

 

4. Betalingen op rekening dienen binnen 14 dagen te worden voldaan.  Indien cliënt niet binnen 14 dagen aan zijn betalingsverplichting voldoet, is de cliënt zonder ingebrekestelling in verzuim en zal hetgeen de cliënt aan De Croque Bar is verschuldigd, worden vermeerderd met de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten. Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 115,-.

Artikel 7. Annulering door cliënt

1. Bij annulering meer dan 2 weken voor de afgesproken leveringsdatum worden er geen kosten doorgerekend aan de cliënt.

 

2. Bij annulering van 2 tot 1 weken voor de afgesproken leveringsdatum is cliënt verplicht 20% van de totaalprijs te betalen.

 

3. Bij annulering van 7 tot 2 dagen voor de leveringsdatum is cliënt verplicht 50% van de totaalprijs te betalen.

 

4. Bij annulering binnen 48 uur voorafgaande voor de leveringsdatum is cliënt verplicht 100% van de totaalprijs te betalen.

 

5. Annulering kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail gebeuren, bij voorkeur vooraf gegaan door zo spoedig mogelijke telefonische melding van de annulering.​

Artikel 8. Annuleringen door De Croque Bar

1. De Croque Bar is gerechtigd om wegens overmacht de overeenkomst te annuleren. Als overmacht zal gelden iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheden die het uitvoeren van de overeenkomst door De Croque Bar zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren redelijkerwijs onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.

 

2. Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan zodanige omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan De Croque Bar gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de overeenkomst alsmede alles wat voor voornoemde als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt.

 

3. Zo mogelijk biedt De Croque Bar onder dezelfde voorwaarden aan de wederpartij (een) vervangende mogelijkheden aan op het overeengekomen tijdstip dan wel in een andere periode.

 

4. In het geval bedoeld in lid 1 heeft de wederpartij het recht het door De Croque Bar geboden alternatief te weigeren. Een weigering dient schriftelijk en uiterlijk 1 week na aanbod aan De Croque Bar kenbaar gemaakt te worden, bij gebreke waarvan het aanbod is aanvaard.

 

Artikel 9. Deelannulering

1. Bij vermindering van het aantal deelnemers groter dan 10% zijn de annuleringsbepalingen van artikel 7 van deze voorwaarden van toepassing.

 

2. Voor extra deelnemer of croques die niet 48 uur voorafgaand aan de levering is aangemeld zal een prijs naar redelijkheid extra in rekening worden gebracht.

Artikel 10. Aansprakelijkheid cliënt

1. Cliënt is aansprakelijk voor door cliënt en haar gasten en medewerkers veroorzaakte schade aan eigendommen van De Croque Bar, medewerkers of derden.

Artikel 11. Klachten

1. Eventuele klachten over de geleverde diensten, inclusief catering, dienen direct op de avond zelf gemeld te worden.

 

2. De Croque Bar kan nooit voor een hoger bedrag aansprakelijk worden gesteld dan het totaal bedrag overeengekomen.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op deze voorwaarden en alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

 

2. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze voorwaarden en onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

3. Geschillen worden geacht te bestaan op het moment dat één van de partijen daarvan aan de andere partij schriftelijke mededeling doet.

bottom of page